Home Sự kiện KHAI MẠC LỄ HỘI LÀNG SEN TOÀN QUỐC – ẤN TƯỢNG SÂU SẮC TRONG LÒNG NHÂN DÂN